Story of my life Mô i lâ n đi vs ba n be đi ăn cươ i đô thi ch ngô i tâ p trung no i chuyê n vs ba n be

Story of my life
Mỗi lần đi vs bạn bè, đi ăn cưới đồ thích ngồi tập trung nói chuyện vs bạn bè. Ăn lúc nào chả ăn mập mặt đc, mà bạn bè cả năm gặp có nhiêu lần đâu, vậy mà toàn bị hỏi “Tuấn đang giữ dáng hả” “Tuấn ăn kiêng tinh bột hả” “Đồ ăn ko hạp hả” 8-} .
Cũng mong có dáng để giữ mà hem có ô tô kê 8->

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *