Tâm ác không phải tự tay mình giết mà gián tiếp giết cũng là ác đó người ơi xí quách người và thú chẳng khác nhau đâu sợ lắm Tâm ác không phải tự tay mình giết mà gián tiếp giết cũng là ác đó người ơi xí quách người và thú chẳng khác nhau đâu sợ lắm

Tâm ác không phải tự tay mình giết mà gián tiếp giết cũng là ác đó người ơi (xí quách người và thú chẳng khác nhau đâu sợ lắm)Tâm ác không phải tự tay mình giết mà gián tiếp giết cũng là ác đó người ơi (xí quách người và thú chẳng khác nhau đâu sợ lắm)

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *